دانشجو:وحيد رحماني استاد راهنما: دكتر محمدرضا عبدي
دانشجو:وحيد رحماني استاد راهنما: دكتر محمدرضا عبدي
دانشجو:وحيد رحماني استاد راهنما: دكتر محمدرضا عبدي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي تاثير و تعيين درصد بهينه هيدروكسيد كلسيم و نيترات كلسيم بر واگرايي خاك هاي رسي
 نام دانشجو: وحيد رحماني

رشته - گرايش : مهندسي عمران - ژئو تكنيك

استاد راهنما: دكتر محمود رضا عبدي
استاد ارزياب داخلي: دكترفرزين كلانتري
استاد ارزياب خارجي: دكترمحمدحسن بازيار
تاريخ دفاع: 1398/06/25

ساعت دفاع: 17:30

مكان: اتاق كنفرانس 2

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
776
منبع: