دانشجو:خسرو شباني استاد راهنما: دكتر حسن قاسم زاده
دانشجو:خسرو شباني استاد راهنما: دكتر حسن قاسم زاده
دانشجو:خسرو شباني استاد راهنما: دكتر حسن قاسم زاده

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: تعيين معادلات المان سه ضلعي كرنش بزرگ به روش عددي منفيلد درجات بالا 
 نام دانشجو: خسرو شباني

رشته - گرايش : مهندسي عمران -ژئوتكنيك 

استاد راهنما: دكتر حسن قاسم زاده
استاد ارزياب داخلي: دكترفرزين كلانتري
استاد ارزياب خارجي: دكترمحمد علي رمضان پور
تاريخ دفاع: 1398/06/11

ساعت دفاع: 11:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
2096
منبع: