دانشجو: پريا شريف زاده استاد راهنما: دكتر سعيد اصيل قره باغي
دانشجو: پريا شريف زاده استاد راهنما: دكتر سعيد اصيل قره باغي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي امكان كنترل نيمه فعال آني يك سكوي دريايي به كمك محاسبات پربازده
 نام دانشجو: پريا شريف زاده

رشته - گرايش : مهندسي عمران -سازه

استاد راهنما: دكتر سعيد اصيل قره باغي
استاد ارزياب داخلي: دكتر بهروز عسگريان
استاد ارزياب خارجي: دكتر شريف شاه بيك
تاريخ دفاع: 1396/11/30

ساعت دفاع: 15:45

مكان: اتاق كنفرانس 1

تاریخ:
1396/11/28
تعداد بازدید:
1290
منبع: