دانشجو: ليلا اميري استاد راهنما: دكتر فريدون وفايي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

عنوان پايان نامه: توسعه مدل تخليه مستغرق جريان آب شور و گرم بر مبناي معادلات ميكسچر
 نام دانشجو: ليلا اميري

رشته - گرايش : مهندسي عمران - محيط زيست

استاد راهنما: دكتر فريدون وفايي

استاد ارزياب داخلي : دكتر افشين خشند
نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه : دكتر مجيد احتشامي
استاد ارزياب خارجي: دكتر سيد حبيب موسوي جهرمي
استاد ارزياب خارجي: دكتر علي خوش خلق
تاريخ دفاع: 1397/11/29

ساعت دفاع: 14:00

مكان: اتاق جلسات ساختمان آموزش

Review:
539
Date:
1397/12/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.