دانشجو:سيد شايان احمدي استاد راهنما: دكتر سيد ناصر مقدس تفرشي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي آزمايشگاهي عملكرد خاك سل با فايبر ر بهبود رفتار پي هاي سطحي
 نام دانشجو: سيد شايان احمدي

رشته - گرايش : مهندسي عمران -ژئوتكنيك 

استاد راهنما: دكتر سيد ناصر مقدس تفرشي
استاد ارزياب داخلي: دكترحسن قاسم زاده
استاد ارزياب خارجي: دكتر سيد مجدالدين مير حسيني 
تاريخ دفاع: 1397/11/23

ساعت دفاع: 18:30

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
332
تاریخ:
1397/11/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.