دانشجو:شادان عيوض زاده استاد راهنما: دكتر سيد ناصر مقدس تفرشي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي آزمايشگاهي رفتار بستر خاكي مسلح با المان هاي قائم و افقي تحت بار تكراري 
 نام دانشجو: شادان عيوض زاده

رشته - گرايش : مهندسي عمران -ژئوتكنيك 

استاد راهنما: دكتر سيد ناصر مقدس تفرشي
استاد ارزياب داخلي: دكترحسن قاسم زاده
استاد ارزياب خارجي: دكتر سيد مجدالدين مير حسيني 
تاريخ دفاع: 1397/11/23

ساعت دفاع: 17:00

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
458
تاریخ:
1397/11/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.