همايش ملي معماري و هويت با محوريت مسكن اسلامي ايران
همايش ملي معماري و هويت با محوريت مسكن اسلامي ايران، 14 و 15 تيرماه 1391 در شهر همدان و توسط آموزشكده سما همدان برگزار مي شود.
تاریخ:
1391/04/04
تعداد بازدید:
435
منبع: