دانشجو:اسما قرباني استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي
دانشجو:اسما قرباني استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي
دانشجو:اسما قرباني استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي اثر ساخت و ساهاي وسيع روي سطوح شيبدار بر ناپايداري شيب ها
 نام دانشجو: اسما قرباني

رشته - گرايش : مهندسي عمران- زلزله

استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي
استاد ارزياب داخلي: دكترسياوش سروشيان
استاد ارزياب خارجي: دكترحسين جهانخواه
تاريخ دفاع: 139
8/06/26

ساعت دفاع: 10:00

مكان: اتاق كنفرانس 2

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
562
منبع: