دانشجو:محمد امين جعفري استاد راهنما: دكتر محمدرضا صبور
دانشجو:محمد امين جعفري استاد راهنما: دكتر محمدرضا صبور
دانشجو:محمد امين جعفري استاد راهنما: دكتر محمدرضا صبور

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي بكارگيري پنل هاي خورشيدي در سازه هاي صنعتي (بررسي موردي انبارهاي شهر آفتاب)
 نام دانشجو: محمدامين جعفري

رشته - گرايش : مهندسي عمران -محيط زيست

استاد راهنما: دكتر سيامك بوداقپور
استاد ارزياب داخلي: دكتركورش نصراله زاده
استاد ارزياب خارجي: دكترمنيره مجلسي
تاريخ دفاع: 1398/04/25

ساعت دفاع: 10:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
646
منبع: