دانشجو:سپهر فرهودي استاد راهنما: دكتر عليرضا برهاني
دانشجو:سپهر فرهودي استاد راهنما: دكتر عليرضا برهاني
دانشجو:سپهر فرهودي استاد راهنما: دكتر عليرضا برهاني

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: تاثير اقليم و پوشش اراضي بر روي جريان رودخانه
 نام دانشجو: سپهر فرهودي

رشته - گرايش : مهندسي عمران - مديريت منابع آب

استاد راهنما: دكتر عليرضا برهاني
استاد ارزياب داخلي: دكتركرزا اسدي 
استاد ارزياب خارجي: دكترسيد سعيد موسوي
تاريخ دفاع: 1398/04/25

ساعت دفاع: 15:30

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
513
منبع: