دانشجو:علي عيسي پور استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول
دانشجو:علي عيسي پور استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول
دانشجو:علي عيسي پور استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه:مطالعه عددي سيستم مهاربند پيشنهادي پره اي تحت بارگذاري چرخه اي
 نام دانشجو: علي عيسي پور

رشته - گرايش : مهندسي عمران - سازه

استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي
استاد ارزياب داخلي: دكترسعيد اصيل قره باغي
استاد ارزياب خارجي: دكترشروين ملكي
تاريخ دفاع: 1398/06/24

ساعت دفاع: 14:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
583
منبع: