دانشجو:نيلوفر بيك احمدي استاد راهنما: دكتر مجيد رحيم زادگان
دانشجو:نيلوفر بيك احمدي استاد راهنما: دكتر مجيد رحيم زادگان
دانشجو:نيلوفر بيك احمدي استاد راهنما: دكتر مجيد رحيم زادگان

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه:ارزيابي داده هاي بارشي ماهواره GPM و شناسايي بهترين محصول در ايران
 نام دانشجو: نيلوفر بيك احمدي 

رشته - گرايش : مهندسي عمران - مديريت منابع آب

استاد راهنما: دكتر مجيد رحيم زادگان
استاد ارزياب داخلي: دكترنجمه مهجوري مجد
استاد ارزياب خارجي: دكترداود عاشور لو
تاريخ دفاع:2316

ساعت دفاع: 10:30

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
585
منبع: