دانشجو:شهره جاويدي استاد راهنما: دكترعليرضا برهاني داريان
دانشجو:شهره جاويدي استاد راهنما: دكترعليرضا برهاني داريان
دانشجو:شهره جاويدي استاد راهنما: دكترعليرضا برهاني داريان

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بهينه سازي يكپارچه بهره برداري از مخزن و منطقه ي كشاورزي با گزينه هاي بهبود سيتم آبياري و تغيير اقليم
 نام دانشجو: شهره جاويدي

رشته - گرايش : مهندسي عمران - سازه

استاد راهنما: دكترعليرضا برهاني
استاد ارزياب داخلي: دكترسيد مرتضي موسوي
استاد ارزياب خارجي: دكترخسرو حسيني
تاريخ دفاع: 1398/06/23

ساعت دفاع: 1000

مكان: اتاق كنفرانس 2

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
551
منبع: