دانشجو:محمد معدني پور استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي
دانشجو:محمد معدني پور استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي
دانشجو:محمد معدني پور استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي تركه اي
 نام دانشجو: محمد معدني پور

رشته - گرايش : مهندسي عمران - زلزله

استاد راهنما: دكتر مصطفي مسعودي
استاد ارزياب داخلي: دكتربهروز عسگريان 
استاد ارزياب خارجي: دكتررضا عطارنژاد
تاريخ دفاع: 1398/06/23

ساعت دفاع: 16:00

مكان: اتاق كنفرانس 2

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
528
منبع: