دانشجو:مسعود احمدي پور استاد راهنما: دكتر رضا كرمي محمدي
دانشجو:مسعود احمدي پور استاد راهنما: دكتر رضا كرمي محمدي
دانشجو:مسعود احمدي پور استاد راهنما: دكتر رضا كرمي محمدي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: مطالعه رفتار ديوار برشي بتن مسلح در قاب خمشي به روش شبيه سازي تركيبي
 نام دانشجو: مسعود احمدي پور

رشته - گرايش : مهندسي عمران - زلزله

استاد راهنما: دكتررضا كرمي محمدي
استاد ارزياب داخلي: دكتربهروز عسگريان 
استاد ارزياب خارجي: دكترعباسعلي تسنيمي
تاريخ دفاع: 1398/06/23

ساعت دفاع: 14:30

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
1877
منبع: