دانشجو:محمد مالدار استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول
دانشجو:محمد مالدار استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول
دانشجو:محمد مالدار استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: تشخيص خرابي در يك سازه تيري با حذف تاثيرات دما با استفاده از شبكه عصبي
 نام دانشجو: محمد مالدار

رشته - گرايش : مهندسي عمران - سازه

استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي
استاد ارزياب داخلي: دكتركورش نصراله زاده
استاد ارزياب خارجي: دكترفياض رحيم زاده
تاريخ دفاع: 1398/06/16

ساعت دفاع: 09:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
2675
منبع: