دانشجو:مهديه محمدي پلارتي ستاد راهنما: دكتر سيداحمد ميرباقري
دانشجو:مهديه محمدي پلارتي ستاد راهنما: دكتر سيداحمد ميرباقري
دانشجو:مهديه محمدي پلارتي ستاد راهنما: دكتر سيداحمد ميرباقري

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي كارايي روش يون زدايي خازني با الكنرود سيال FCDI در حذف فلزات سنگين
 نام دانشجو: مهديه محمدي پلارتي

رشته - گرايش : مهندسي عمران- محيط زيست

استاد راهنما: دكتر سيد احمد ميرباقري
استاد ارزياب داخلي: دكترسيامك بوداقپور
استاد ارزياب خارجي: دكتر امير حسام حسني
تاريخ دفاع: 139
8/05/15

ساعت دفاع: 17:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
2005
منبع: