دانشجو:سروش يعقوبي زاده استاد راهنما: دكتر نادر فنايي
دانشجو:سروش يعقوبي زاده استاد راهنما: دكتر نادر فنايي
دانشجو:سروش يعقوبي زاده استاد راهنما: دكتر نادر فنايي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي رفتار پيوستگي در اتصالات صلب تير به ستون پر شده با بتن (CFST)
 نام دانشجو: سروش يعقوبي زاده

رشته - گرايش : مهندسي عمران- سازه 

استاد راهنما: دكتر نادر فنايي
استاد ارزياب داخلي: دكترمصطفي رضواني شريف
استاد ارزياب خارجي: دكتر سيد رسول ميرقادري
تاريخ دفاع: 139
8/05/09

ساعت دفاع: 08:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تاریخ:
1398/06/16
تعداد بازدید:
657
منبع: