دانشجو: احسان حقيقت خرازي استاد راهنما: دكتر منصور فخري
دانشجو: احسان حقيقت خرازي استاد راهنما: دكتر منصور فخري

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

عنوان پايان نامه: بررسي رفتار ويسكوالاستيك رشد ترك در مخلوط هاي آسفالتي تحت مد بارگذاري برشي با استفاده از روش مكانيك شكست
 نام دانشجو: احسان حقيقت خرازي

رشته - گرايش : مهندسي عمران - راه و ترابري

استاد راهنما: دكتر منصور فخري
استاد مشاور: دكتر محمد رضا محمد عليها

استاد ارزياب داخلي : دكتر علي ادريسي
استاد ارزياب داخلي: دكتر سعيد منجم
نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه : دكتر كورش نصراله زاده
استاد ارزياب خارجي: دكتر اورنگ فرزانه
استاد ارزياب خارجي: دكتر منوچهر لطيفي نمين
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 13:30

مكان: اتاق كنفرانس ساختمان آموزش

تاریخ:
1396/12/05
تعداد بازدید:
2516
منبع: