دانشجو: سيد مهدي يميني استاد راهنما: دكتر حميد شاملو
دانشجو: سيد مهدي يميني استاد راهنما: دكتر حميد شاملو

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي تاثير هندسه درياچه هاي جمع آوري سيلاب شهري بر رسوب زدائي آن ها
 نام دانشجو: سيد مهدي يميني

رشته - گرايش : مهندسي عمران -مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

استاد راهنما: دكتر حميد شاملو
استاد مشاور: دكتر سروناز حسيني غفاري

استاد ارزياب داخلي: دكتر محمد رضا كاويان پور
استاد ارزياب خارجي: دكتر سيد علي نيشابوري 
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 15:00

مكان: اتاق 301

تاریخ:
1396/11/30
تعداد بازدید:
980
منبع: