فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 67 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
نام : عبدالوحيد
نام خانوادگی: آغاسي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Ehtshami.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: احتشامی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : ehteshami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehteshami
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajiedEhteshami
تلفن داخلی : 409
danesh.jpg نام : فخرالدین
نام خانوادگی: احمدی دانش آشتیانی
مرتبه علمی : دانشیار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : danesh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/danesh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FakhredienAhmadiDaneshAshtiani
تلفن داخلی : 148
EDRISI.jpg نام : علی
نام خانوادگی: ادریسی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : edrisi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/edrisi/indexfa.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliEdrisi
تلفن داخلی : 417
MJOMT.jpg نام : محمدجواد
نام خانوادگی: استادمیرزا تهرانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : mohammad.tehrani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mohammad.tehrani
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadJavadOstadMirzaTehrani
تلفن داخلی : 283
Roza Asadi.png نام : رزا
نام خانوادگی: اسدی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : asadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RozaAsadi
تلفن داخلی : 178
Picture1.jpg نام : سعید
نام خانوادگی: اصیل قره باغی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : asil(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asil
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeedAsilGharebaghi
تلفن داخلی : 400
pic.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: ایرانمنش
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : iranmanesh(at_sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/iranmanesh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 282
Barani Picture.jpg نام : امیدرضا
نام خانوادگی: بارانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : barani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/barani
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/OmiedRezaBarani
تلفن داخلی : 205
baghri.jpg نام : علی رضا
نام خانوادگی: باقری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : bagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bagheri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaBagheri
تلفن داخلی : 420
Badiee.JPG نام : مجید
نام خانوادگی: بدیعی
مرتبه علمی : استادیار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : mbadiee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mbadiee
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 418
scan0012.jpg نام : علی رضا
نام خانوادگی: برهانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : borhani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/borhani/indexfa.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaBorhaniDarian
تلفن داخلی : 175
aval.jpg نام : سید بهرام
نام خانوادگی: بهشتی اول
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : beheshti(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/beheshti
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedBahramBeheshtiAvval
تلفن داخلی : 100
scan0021.jpg نام : سیامک
نام خانوادگی: بوداقپور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : bodaghpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SiyamakBoudaghpour
تلفن داخلی : 414
Pasha.jpg نام : بابك
نام خانوادگی: پاشا
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
IMG_0676.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: حاجی حسینلو
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : mansour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mansour
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MansourHajieHossienloo
تلفن داخلی : 238
Kourosh PIC.jpg نام : کوروش
نام خانوادگی: حجازی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : hejazik(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hejazik/indexfa.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/KouroshHejazi
تلفن داخلی : 194
57630-3.jpg نام : علی
نام خانوادگی: خان سفید
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : khansefidali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khansefidali
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliKhansefid
تلفن داخلی : 211
Khanalipour.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: خان علی پور ورزانی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : khanalipour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khanalipour
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiKhanalipourVarzani
تلفن داخلی : 150
Khosravi.jpg نام : همايون
نام خانوادگی: خسروي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Khoshand.jpg نام : افشین
نام خانوادگی: خشند
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: محیط زیست
پست الکترونیک : khoshand(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AfshinKhoshand
تلفن داخلی : 430
Khalifeloo.jpg نام : سید اکبر
نام خانوادگی: خلیفه لو
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : khalifehloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khalifehloo
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedAkbarKhalifehloo
تلفن داخلی : 154
download.jpg نام : محمدرسول
نام خانوادگی: دلفانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : delfani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delfani
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRasoulDelfani
تلفن داخلی : 404
Dehghani.jpg نام : محمد سعید
نام خانوادگی: دهقانی سانیچ
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : dehghani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohamadsaeedDehghanisanich
تلفن داخلی :
Zolfaghari.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: ذوالفقاری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : mzolfaghari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zolfaghari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaZolfaghari
تلفن داخلی : 149
untitled.png نام : مجید
نام خانوادگی: رحیم زادگان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : rahimzadegan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rahimzadegan
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidRahimzadegan
تلفن داخلی : 197
barghi.jpg نام : مصطفی
نام خانوادگی: رضوانی شریف (برقی)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : rezvanisharif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/rezvanisharif/index.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MostafaRezvaniSharif
تلفن داخلی : 157
DrZare.jpg نام : مریم
نام خانوادگی: زارع شحنه
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : maryam_zare(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MaryamZareshahne
تلفن داخلی :
Zandi.jpg نام : امیر پیمان
نام خانوادگی: زندی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : azandi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azandi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirPeymanZandi
تلفن داخلی : 408
dr zeinoddini.jpg نام : مصطفی
نام خانوادگی: زین الدینی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : Zeinoddini@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zeinoddini
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MostafaZeinoddini
تلفن داخلی : 405
239568.jpg نام : سیاوش
نام خانوادگی: سروشیان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : ssoroushian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SiavashSoroushian
تلفن داخلی : 198
photo2.jpg نام : محسن
نام خانوادگی: سلطان پور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : soltanpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltanpour
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohsenSoltanpour
تلفن داخلی : 402
pic1.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: شاملو
مرتبه علمی : دانشیار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : hshamloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hshamloo
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamiedShamloo
تلفن داخلی :
35_4797.jpg نام : نعیمه
نام خانوادگی: صادقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : sadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/sadeghi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NaimehSadeghi
تلفن داخلی : 243
syazdi.jpg نام : سعید رضا
نام خانوادگی: صباغ یزدی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : syazdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/syazdi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeidRezaSabaghYazdi
تلفن داخلی : 415
dr sabour.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: صبور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : sabour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabour
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaSabour
تلفن داخلی : 190
sabouri.jpg نام : سعید
نام خانوادگی: صبوری قمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : sabouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabouri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeidSabouriGhomi
تلفن داخلی : 410
Sadrnezhad.jpg نام : مرحوم سید امیرالدین
نام خانوادگی: صدرنژاد
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : sadrnejad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadrnejad/index.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
sadri.jpg نام : شبنم
نام خانوادگی: صدری مقدم
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: محیط زیست
پست الکترونیک : sadrimoghaddam(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/sadrimoghaddam
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/shabnamSadrimoghaddam
تلفن داخلی : 297
Abbasian.jpg نام : حمید رضا
نام خانوادگی: عباسیان جهرمی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : habasian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidrezaAbbasianjahromi
تلفن داخلی : 240
AbdiPicture.jpg نام : محمودرضا
نام خانوادگی: عبدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : abdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~abdi/indexfa.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahmoodRezaAbdi
تلفن داخلی : 141
BEHROUZ-ASGARIAN.png نام : بهروز
نام خانوادگی: عسگریان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : asgarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asgarian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BehrouzAsgarian
تلفن داخلی : 261
Alipouri.jpg نام : یعقوب
نام خانوادگی: علی پوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : y.alipouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/y.alipouri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YaghoubAlipouri
تلفن داخلی : 321
Alizad.jpg نام : کریم
نام خانوادگی: علیزاد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
پست الکترونیک : alizad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alizad
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/karimAlizad
تلفن داخلی :
fakhri.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: فخری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : fakhri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fakhri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MansorFakhri
تلفن داخلی : 200
Fanei.jpg نام : نادر
نام خانوادگی: فنائی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : fanaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fanaie
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NaderFanaei
تلفن داخلی : 192
HasanGhasemzadeh.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: قاسم زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : ghasemzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh/indexfa.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HasanGhasemzadeh
تلفن داخلی : 422
ghazavim.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قضاوي خوراسگاني
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : ghazavymkh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavy
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ghazavi.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: قضاوی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : ghazavi_ma(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahmoodGhazavie
تلفن داخلی : 416
prf.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: محجوب مقدس
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mahjoub(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjoub
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Masoudi.jpg نام : مصطفی
نام خانوادگی: مسعودی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : mmasoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmasoudi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MostafaMasoudi
تلفن داخلی : 320
Mashayekhi.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: مشایخی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: زلزله
پست الکترونیک : m.mashayekhi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadrezaMashekhi
تلفن داخلی : 284
Tafreshi.JPG نام : سید ناصر
نام خانوادگی: مقدس تفرشی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : nas_moghaddas(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nas_moghaddas
رزومه علمی : cv.kntu.ac.ir/SeyedNaserMoghadasTafreshi
تلفن داخلی : 272
monajem.jpg نام : محمد سعید
نام خانوادگی: منجم
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : monajjem(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/monajjem
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadSaeidMonajjem
تلفن داخلی : 413
picture-Dr_Mahjouri.jpg نام : نجمه
نام خانوادگی: مهجوری مجد
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : mahjouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjouri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NajmehMahjouri
تلفن داخلی : 451
my_photo.jpg نام : سید مرتضی
نام خانوادگی: موسوی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : m_mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mousavi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedMortezaMousavi
تلفن داخلی : 191
Mirbagheri.jpg نام : سید احمد
نام خانوادگی: میر باقری
مرتبه علمی : استاد بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : mirbagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirbagheri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedAhmadMirbagheriFieroozabadi
تلفن داخلی :
scan0024.jpg نام : سید مسعود
نام خانوادگی: میر طاهری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : mmirtaheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmirtaheri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedMasoudMirtaheri
تلفن داخلی : 158
prf.jpg نام : مرحوم سید تقی
نام خانوادگی: میرحسینی
مرتبه علمی : مربی بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
DrMirzabozorg2.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: میرزابزرگ
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : mirzabozorg(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HassanMirzabozorg
تلفن داخلی : 403
DrNasrollahzadeh.jpg نام : کورش
نام خانوادگی: نصراله زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : nasrollahzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/KoroshNasrollahzadehNashli
تلفن داخلی : 196
vafai.jpg نام : فریدون
نام خانوادگی: وفایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : fvafai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fvafai
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FeraydoonVafaei
تلفن داخلی : 412
Kavianpoor.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: کاویانپور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : kavianpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kavianpour
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaKavianpour
تلفن داخلی : 258
Dr Karami.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: کرمی محمدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : rkarami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rkarami
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaKaramiMohammadi
تلفن داخلی : 424
aa.jpg نام : فرزین
نام خانوادگی: کلانتری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : fz_kalantary(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fz_kalantary
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarzienKalantari
تلفن داخلی : 407
Yahyai-Picture.JPG نام : محمود
نام خانوادگی: یحیایی
مرتبه علمی : استاد بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : yahyai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yahyai
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/mahmoodYahyaei
تلفن داخلی :
Yazdandoost.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: یکه یزدان دوست
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : yazdandoost(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yazdandoost
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarhadYekehYazdandoost
تلفن داخلی : 151
<<   <  1  >   >>