فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 65 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
نام : عبدالوحيد
نام خانوادگی: آغاسي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Ehtshami.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: احتشامی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : ehteshami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehteshami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
danesh.jpg نام : فخرالدین
نام خانوادگی: احمدی دانش
مرتبه علمی : دانشیار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : danesh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/danesh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
EDRISI.jpg نام : علی
نام خانوادگی: ادریسی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : edrisi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/edrisi/indexfa.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
MJOMT.jpg نام : محمدجواد
نام خانوادگی: استادمیرزا تهرانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : mohammad.tehrani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mohammad.tehrani
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 283
Roza Asadi.png نام : رزا
نام خانوادگی: اسدی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : asadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Picture1.jpg نام : سعید
نام خانوادگی: اصیل قره باغی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : asil(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asil
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: ایرانمنش
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : iranmanesh(at_sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/iranmanesh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Barani Picture.jpg نام : امیدرضا
نام خانوادگی: بارانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : barani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/barani
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
baghri.jpg نام : علی رضا
نام خانوادگی: باقری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : bagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bagheri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Badiee.JPG نام : مجيد
نام خانوادگی: بديعي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mbadiee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mbadiee
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
scan0012.jpg نام : علی رضا
نام خانوادگی: برهانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : borhani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/borhani/indexfa.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
aval.jpg نام : سيد بهرام
نام خانوادگی: بهشتي اول
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : beheshti(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/beheshti
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
scan0021.jpg نام : سیامک
نام خانوادگی: بوداقپور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : bodaghpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Pasha.jpg نام : بابك
نام خانوادگی: پاشا
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
IMG_0676.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: حاجی حسینلو
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : mansour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mansour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Kourosh PIC.jpg نام : کوروش
نام خانوادگی: حجازی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : hejazik(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hejazik/indexfa.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
57630-3.jpg نام : علی
نام خانوادگی: خان سفید
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : khansefidali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khansefidali
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Khanalipour.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: خان علیپور
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : khanalipour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khanalipour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Khosravi.jpg نام : همايون
نام خانوادگی: خسروي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Khoshand.jpg نام : افشین
نام خانوادگی: خشند
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: محیط زیست
پست الکترونیک : khoshand(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Khalifeloo.jpg نام : سید اکبر
نام خانوادگی: خلیفه لو
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : khalifehloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khalifehloo
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
download.jpg نام : محمدرسول
نام خانوادگی: دلفانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : delfani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delfani
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dehghani.jpg نام : محمد سعید
نام خانوادگی: دهقانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : dehghani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Zolfaghari.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: ذوالفقاري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mzolfaghari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zolfaghari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
untitled.png نام : مجید
نام خانوادگی: رحیم زادگان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : rahimzadegan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rahimzadegan
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
barghi.jpg نام : مصطفی
نام خانوادگی: رضوانی شریف (برقی)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : rezvanisharif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/rezvanisharif/index.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Zandi.jpg نام : امیر پیمان
نام خانوادگی: زندی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : azandi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azandi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr zeinoddini.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: زين الديني
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : Zeinoddini@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zeinoddini
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
239568.jpg نام : سياوش
نام خانوادگی: سروشيان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : ssoroushian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo2.jpg نام : محسن
نام خانوادگی: سلطان پور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : soltanpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltanpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic1.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: شاملو
مرتبه علمی : دانشیار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : hshamloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hshamloo
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
35_4797.jpg نام : نعیمه
نام خانوادگی: صادقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : sadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/sadeghi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
syazdi.jpg نام : سعيد رضا
نام خانوادگی: صباغ يزدي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : syazdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/syazdi/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr sabour.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: صبور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : sabour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabour
رزومه علمی : دانشگاه کنکوردیا، کانادا
تلفن داخلی :
sabouri.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: صبوري قمي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : sabouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabouri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Sadrnezhad.jpg نام : مرحوم سید امیرالدین
نام خانوادگی: صدرنژاد
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : sadrnejad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadrnejad/index.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
sadri.jpg نام : شبنم
نام خانوادگی: صدری مقدم
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: محیط زیست
پست الکترونیک : sadrimoghaddam(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/sadrimoghaddam
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 297
Abbasian.jpg نام : حمید رضا
نام خانوادگی: عباسیان جهرمی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : habasian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
AbdiPicture.jpg نام : محمودرضا
نام خانوادگی: عبدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : abdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~abdi/indexfa.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
BEHROUZ-ASGARIAN.png نام : بهروز
نام خانوادگی: عسگريان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : asgarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asgarian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Alipouri.jpg نام : یعقوب
نام خانوادگی: علی پوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی و مدیریت ساخت
پست الکترونیک : y.alipouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/y.alipouri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
fakhri.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: فخری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : fakhri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fakhri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Fanei.jpg نام : نادر
نام خانوادگی: فنائي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : fanaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fanaie
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
HasanGhasemzadeh.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: قاسم زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : ghasemzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh/indexfa.html
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ghazavim.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قضاوي خوراسگاني
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : ghazavymkh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavy
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ghazavi.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: قضاوی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : ghazavi_ma(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr Karami.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: كرمي محمدي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : rkarami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rkarami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
prf.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: محجوب مقدس
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mahjoub(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjoub
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Masoudi.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: مسعودي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmasoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmasoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Mashayekhi.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: مشایخی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: زلزله
پست الکترونیک : m.mashayekhi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Tafreshi.JPG نام : سید ناصر
نام خانوادگی: مقدس تفرشی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : nas_moghaddas(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nas_moghaddas
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
monajem.jpg نام : محمد سعید
نام خانوادگی: منجم
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی راه و ترابری
پست الکترونیک : monajjem(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/monajjem
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
picture-Dr_Mahjouri.jpg نام : نجمه
نام خانوادگی: مهجوری مجد
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : mahjouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjouri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
my_photo.jpg نام : سید مرتضی
نام خانوادگی: موسوی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : m_mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mousavi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
scan0024.jpg نام : سيد مسعود
نام خانوادگی: مير طاهري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmirtaheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmirtaheri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Mirbagheri.jpg نام : سید احمد
نام خانوادگی: میر باقری
مرتبه علمی : استاد بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : mirbagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirbagheri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
prf.jpg نام : مرحوم سید تقی
نام خانوادگی: میرحسینی
مرتبه علمی : مربی بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
DrMirzabozorg2.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: میرزابزرگ
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : mirzabozorg(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
picture.jpg نام : كورش
نام خانوادگی: نصراله زاده
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : nasrollahzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
vafai.jpg نام : فریدون
نام خانوادگی: وفایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک : fvafai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fvafai
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Kavianpoor.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: کاویانپور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : kavianpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kavianpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
aa.jpg نام : فرزین
نام خانوادگی: کلانتری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی خاک و پی
پست الکترونیک : fz_kalantary(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fz_kalantary
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Yahyai-Picture.JPG نام : محمود
نام خانوادگی: یحیایی
مرتبه علمی : استاد بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسی زلزله
پست الکترونیک : yahyai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yahyai
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Yazdandoost.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: یکه یزدان دوست
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی آب
پست الکترونیک : yazdandoost(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yazdandoost
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>