دانشجو:محمدرضا رزاقيان استاد راهنما: دكتر سيد مسعود ميرطاهري

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: ارزيابي سازه هاي به مجهز به ميرگرهاي اصطكاكي سيلندري تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
 نام دانشجو: محمدرضارزاقيان

رشته - گرايش : مهندسي عمران -سازه 

استاد راهنما: دكتر سيد مسعود ميرطاهري
استاد ارزياب داخلي: دكترسيداكبر خليفه لو
استاد ارزياب خارجي: دكترعبدالرضا سرو قد مقدم
تاريخ دفاع: 1398/06/20

ساعت دفاع: 17:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تعداد بازدید:
1471
تاریخ:
1398/06/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.