دانشجو:محمد مالدار استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي اول

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: تشخيص خرابي در يك سازه تيري با حذف تاثيرات دما با استفاده از شبكه عصبي
 نام دانشجو: محمد مالدار

رشته - گرايش : مهندسي عمران - سازه

استاد راهنما: دكتر سيد بهرام بهشتي
استاد ارزياب داخلي: دكتركورش نصراله زاده
استاد ارزياب خارجي: دكترفياض رحيم زاده
تاريخ دفاع: 1398/06/16

ساعت دفاع: 09:00

مكان: اتاق دكتر صدرنژاد

تعداد بازدید:
2089
تاریخ:
1398/06/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.