آزمايشگاه محيط زيست
  مقدمه
  پرسنل
  امكانات
  دستگاه ها
  قابليت ها
 مقدمه
مجموعه آزمايشگاهي محيط زيست دانشكده عمران مشتمل بر آزمايشگاه هاي زير ميباشد: 
1- آزمايشگاه آب و فاضلاب  شامل  آزمايشگاه  پايلوت آب و فاضلاب ،  آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب مي باشد.
2- آزمايشگاه مواد زائد جامد
3- آزمايشگاه سنجش آلودگي هوا
پرسنل 
سرپرست : آقاي دكتر سيد احمد مير باقري  ( دكتراي محيط زيست ) 
كارشناس مسئول : خانم مهندس هنگامه ذات علي  ( كارشناسي ارشد فيزيولوژي ) 
امكانات
امكانات آزمايشگاه در سنجش پارامتر هاي مختلف دما ، كدورت ، جامدات معلق ، جامدات محلول ، قابليت هدايت الكتريكي ، سختي ، قلياييت ،PH ، COD ،BOD ،DO، مواد مغذي ( نيترات ، نيتريت ،آمونياك ،فسفات ) سولفات ،  گروهي از يونها،  فلزات سنگين، ضريب ته نشيني فاضلاب، MLSS،  MLVSS، آناليز لجن ، تشخيص كل كليفرمها و كليفرمهاي گوارشي، مشاهدات ميكروسكوپي و... ميباشد. 
دستگاه ها

EC متر پرتابل و روميزي

DO متر پرتابل و روميزي

TDS متر پرتابل و روميزي

دستگاه مولتي پارامتر

هود شيميايي

هات پليت مگنت دار

دستگاه جارتست

شيكر فلاسك

سانتريفيوژ

اسپكتروفتومتر با فابليت سنجش 70 فاكتور آب

تيترومتر

كدورت سنج

آون

راكتور هضم وسنجش COD

BOD متر ديجيتال

 دستگاه آب مقطرگيري

كوره الكتريكي

ترازوي ديجيتال گرمي و ميلي گرمي

ميكروسكوپ نوري

انكوباتور

 انكوباتور يخچالدار

بن ماري جوش وسرولوژي

يخچال آزمايشگاهي

پمپ آب و پمپ هوا

اتوكلاوو....

پايلوت تصفيه آب Ro

پايلوت تصفيه آب پولساتور

پايلوت تجزيه هوازي و بيهوازي فاضلاب

پايلوت لجن فعال

پايلوت MBBR 

قابليت ها

قابليت انجام آزمايشات فيزيكي ،  شيميايي  ، بيوشيميايي وبيولوژيكي مربوط با پايان نامه هاي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ودكترا.

قابليت انجام آزمايشات شيمي و ميكروبيولوژيك آب وفاضلاب نمونه هاي ارسالي از منابع مختلف وآناليز نتايج  .

قابليت آناليز نمونه هاي ارسالي از صنايع جهت پايش آلودگي هاي زيست محيطي وآزمايشات مربوطه طبق آخرين روشهاي استاندارد متد .

قابليت ها

 قابليت انجام آزمايشات فيزيكي ،  شيميايي  ، بيوشيميايي وبيولوژيكي مربوط با پايان نامه هاي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ودكترا.

قابليت انجام آزمايشات شيمي و ميكروبيولوژيك آب وفاضلاب نمونه هاي ارسالي از منابع مختلف وآناليز نتايج  .

  قابليت آناليز نمونه هاي ارسالي از صنايع جهت پايش آلودگي هاي زيست محيطي وآزمايشات مربوطه طبق آخرين روشهاي استاندارد متد . 
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/21
تعداد بازدید:
16531
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.