دانشجو:پوريا مظاهري استاد راهنما: دكتر بهروز عسگريان

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: ارزيابي روش هاي تعميرات ونگهداري در سكو هاي فلزي دريايي
 نام دانشجو: پوريا مظاهري

رشته - گرايش : مهندسي سواحل بنادر و سازه هاي دريايي

استاد راهنما: دكتر بهروز عسگريان
استاد ارزياب داخلي: دكترمصطفي زين الديني
استاد ارزياب خارجي: دكترمحمد راعي
تاريخ دفاع: 1397/11/24

ساعت دفاع: 18:00

مكان: اتاق كنفرانس 2

تعداد بازدید:
394
تاریخ:
1397/11/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.