فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 59 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
danesh.jpg نام : فخرالدين
نام خانوادگی: احمدي دانش

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : danesh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/danesh
1390/12/07
Zolfaghari.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: ذوالفقاري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mzolfaghari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zolfaghari
1390/12/13
sabouri.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: صبوري قمي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : sabouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabouri
1390/12/13
BEHROUZ-ASGARIAN.png نام : بهروز
نام خانوادگی: عسگريان

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : asgarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asgarian
1390/12/13
scan0024.jpg نام : سيد مسعود
نام خانوادگی: مير طاهري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmirtaheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmirtaheri
1390/12/13
baghri.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: باقري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي و مديريت ساخت
پست الکترونیک : bagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bagheri
1390/12/14
aval.jpg نام : سيد بهرام
نام خانوادگی: بهشتي اول

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : beheshti(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/beheshti
1390/12/14
barghi.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: رضواني شريف (برقي)

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : rezvanisharif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rezvanisharif/indexfa.htm
1390/12/14
e.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: احتشامي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : ehteshami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehteshami
1391/01/21
scan0021.jpg نام : سيامك
نام خانوادگی: بوداقپور

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : bodaghpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1391/01/21
Yahyai-Picture.JPG نام : محمود
نام خانوادگی: يحيايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : yahyai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yahyai
1391/01/21
Badiee.JPG نام : مجيد
نام خانوادگی: بديعي

مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mbadiee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mbadiee
1391/01/22
prf.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: خان عليپور

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي و مديريت ساخت
پست الکترونیک : khanalipour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khanalipour
1391/01/22
Khalifeloo.jpg نام : سيد اكبر
نام خانوادگی: خليفه لو

مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : khalifehloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khalifehloo
1391/01/22
Picture1.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: اصيل قره باغي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : asil(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asil
1391/01/27
scan0012.jpg نام : علي رضا
نام خانوادگی: برهاني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : borhani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/borhani/indexfa.html
1391/01/27
Zandi.jpg نام : امير پيمان
نام خانوادگی: زندي

مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : azandi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azandi
1391/01/27
dr zeinoddini.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: زين الديني

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : Zeinoddini@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zeinoddini
1391/01/27
dr sabour.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: صبور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : sabour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabour
1391/01/27
Fanei.jpg نام : نادر
نام خانوادگی: فنائي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : fanaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fanaie
1391/01/27
ghazavim.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قضاوي خوراسگاني

مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : ghazavymkh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavy
1391/01/27
Dr Karami.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: كرمي محمدي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : rkarami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rkarami
1391/01/27
Mirbagheri.jpg نام : سيد احمد
نام خانوادگی: مير باقري

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : mirbagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirbagheri
1391/01/27
vafai.jpg نام : فريدون
نام خانوادگی: وفايي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : fvafai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fvafai
1391/01/27
photo2.jpg نام : محسن
نام خانوادگی: سلطان پور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : soltanpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltanpour
1391/02/02
pic1.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: شاملو

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : hshamloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hshamloo
1391/02/02
personalpic.jpg نام : سعيد رضا
نام خانوادگی: صباغ يزدي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : syazdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/syazdi/indexf.html
1391/02/02
Sadrnezhad.jpg نام : سيد اميرالدين
نام خانوادگی: صدرنژاد

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : sadrnejad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadrnejad/index.html
1391/02/02
prf.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: محجوب مقدس

مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mahjoub(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjoub
1391/02/02
DrMirzabozorg2.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: ميرزابزرگ

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mirzabozorg(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg
1391/02/02
EDRISI.jpg نام : علي
نام خانوادگی: ادريسي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : edrisi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/edrisi/indexfa.html
1391/02/03
IMG_0676.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: حاجي حسينلو

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : mansour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mansour
1391/02/03
prf.jpg نام : كوروش
نام خانوادگی: حجازي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : hejazik(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hejazik/indexfa.html
1391/02/03
AbdiPicture.jpg نام : محمودرضا
نام خانوادگی: عبدي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : abdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~abdi/indexfa.html
1391/02/03
fakhri.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: فخري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : fakhri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fakhri
1391/02/03
HasanGhasemzadeh.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: قاسم زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : ghasemzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh/indexfa.html
1391/02/03
Ghazavi.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: قضاوي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : ghazavi_ma(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma
1391/02/03
aa.jpg نام : فرزين
نام خانوادگی: كلانتري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : fz_kalantary(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fz_kalantary
1391/02/03
Tafreshi.JPG نام : سيد ناصر
نام خانوادگی: مقدس تفرشي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : nas_moghaddas(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nas_moghaddas
1391/02/03
monajem.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: منجم

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : monajjem(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/monajjem
1391/02/03
prf.jpg نام : سيد تقي
نام خانوادگی: ميرحسيني

مرتبه علمی : مربي بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1391/02/03
Yazdandoost.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: يكه يزدان دوست

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : yazdandoost(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yazdandoost
1391/02/03
my_photo.jpg نام : سيد مرتضي
نام خانوادگی: موسوي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : m_mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mousavi
1391/03/22
picture-Dr_Mahjouri.jpg نام : نجمه
نام خانوادگی: مهجوري مجد

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : mahjouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjouri
1391/04/07
Barani Picture.jpg نام : اميدرضا
نام خانوادگی: باراني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : barani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/barani
1391/05/04
Masoudi.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: مسعودي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmasoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmasoudi
1392/06/16
untitled.png نام : مجيد
نام خانوادگی: رحيم زادگان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : rahimzadegan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rahimzadegan
1393/07/14
Untitled.jpg نام : كيوان
نام خانوادگی: كياني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : k_kiani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/k_kiani
1393/08/04
1.jpg نام : محمدرسول
نام خانوادگی: دلفاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : delfani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delfani
1393/08/19
prf.jpg نام : مهسا
نام خانوادگی: معماريان فرد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گروه مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : memarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/memarian
1393/10/09
Kavianpoor.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: كاويانپور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : kavianpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kavianpour
1394/02/14
picture.jpg نام : كورش
نام خانوادگی: نصراله زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : nasrollahzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/11/19
239568.jpg نام : سياوش
نام خانوادگی: سروشيان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : ssoroushian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1395/12/07
Bazargan.jpg نام : علي رضا
نام خانوادگی: بازارگان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گروه محيط زيست
پست الکترونیک : alirezabazargan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/02/18
Abbasian.jpg نام : حميد رضا
نام خانوادگی: عباسيان جهرمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي و مديريت ساخت
پست الکترونیک : habasian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/07/30
Roza Asadi.png نام : رزا
نام خانوادگی: اسدي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : asadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/08/02
نام : عبدالوحيد
نام خانوادگی: آغاسي

مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/08/29
Pasha.jpg نام : بابك
نام خانوادگی: پاشا

مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/08/29
Khosravi.jpg نام : همايون
نام خانوادگی: خسروي

مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/08/29
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.