دانشکده مهندسی عمران
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
englishWebmailSitemapدانشکده مهندسی عمران
 
 
    
  
     
آزمایشگاه محیط زیست

 

 

 مقدمه  

پرسنل  

امکانات  

قابلیت ها

دستگاهها

 

  مقدمه 

 مجموعه آرمایشگاهی محیط زیست دانشکده عمران مشتمل بر آزمایشگاه های زیر میباشد:

1- آزمایشگاه آب و فاضلاب

2- آزمایشگاه سنجش آلودگی هوا

3- آزمایشگاه مواد زائد جامد

1- آزمایشگاه آب و فاضلاب

    1-1 - آزمایشگاه  شیمی آب و فاضلاب

    1-2- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب

 

1-1 - آزمایشگاه  شیمی آب و فاضلاب

اهدف :

آموزش روشهای استاندارد سنجش پارامترهای فیزیکی وشیمیائی نمونه های آب

 وفاضلاب وشناسایی آلاینده های زیست محیطی برای دانشجویان دوره کارشناسی

آموزش روشهای استاندارد سنجش پارامترهای فیزیکی وشیمیائی نمونه های آب

 وفاضلاب وآنالیزنتایج برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

ارائه خدمات لازم به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که موضوع پایان نامه

 ایشان در ارتباط با مباحث آب وفاضلاب میباشد

 

 

پرسنل

سرپرست : آقای دکتر میر باقری  ( دکترای محیط زیست )

کارشناس : خانم ذاتعلی  ( فوق لیسانس فیزیولوژی )

  

امکانات

قابلیت آزمایشگاه در سنجش پارامتر ها :

PH ، دما ، COD ،BOD ،DO، مواد مغذی ( نیترات ، نیتزیت ،آمونیاک ،فسفات )

 ازت کل کجلدال ،رئغن وچربی، کلراید ، قابلیت هدایت الکتریکی ، سدیم، پتاسم  ،

کدورت ، جامدات معلق ، جامدات محلول ، سختی ، سولفات ، ضزیب ته نشبنی فاضلاب ، آنالیز لجن و...

 

 

تجهیزات :

PH متر پرتابل ورو میزی

EC متر پرتابل ورومیزی

DO متر پرتابل ورومیزی

اسپکتروفتومتر با فابلیت سنجش 70 فاکتور آب

دستگاه کجلدال

تیترومتر

فلیم فتومتر

کدورت سنج

آون

راکتور هضم وسنجش COD

BOD متر دیجیتال

 دستگاه تهیه آب مفطر ودوبار تقطیر

 

تجهیزات جانبی :

آزمایشگاه مجهز به سه دستگاه  پایلوت تصفیه فاضلاب جهت اجرای پایان

نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد میباشد.

 

توضیح : آزمایشگاه قابلیت آنالیز نمونه های ارسالی از صنایع جهت پایش آلودگی های

زیست محیطی را دارا بوده وآزمایشات مربوطه طبق آخرین روشهای استاندارد موجود در

 ASTM و MOOPAM واستاندارد متد انجام شده ونتایج حاصل با نمونه های استاندارد

 مرجع متعلق به مرکز تحقیقات ملی کانادا وراپمی قابل  مقایسه میباشد.

1-2آزمایشگاه  میکروبیولوژی آب و فاضلاب

اهدف :

o       آموزش روشهای استاندارد سنجش کمی وکیفی میکروبیولوژیک آب وفاضلاب برای دانشجویان دوره کارشناسی

o       انجام آزمایشات میکروبیولوژیک مربوط با پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

o       انجام آزمایشات میکروبیولوژیک آب وفاضلاب نمونه های ارسالی از منابع مختلف وآنالیز نتایج

 

قابلیت ها

  

قابلیت آزمایشگاه در سنجش پارامتر ها :

o       شمارش کل کلیفرمها و کلیفرمهای گوارشی

o       شمارش استرپتوککهای مدفوعی

o       رنگ آمیزی باکتریها واجزای سلولی

o       نمونه برداریهای اختصاصی میکروبیولوژی

o       مشاهدات میکروسکپی

 

 

دستگاهها  

میکروسکوپ ولوپ

انکیباتور

بن ماری جوش وسرولوژی

قیلتر هولدر میلی پور

آون واتوکلاوو....

 

توضیح : آزمایشات بر اساس متد های مشروحه در استاندارد متد انجام پذیزفته وتمام منابع

 موجود در خصوص کلیدهای شناسایی وآنالیز نتایج مورد استفاده قرارمیگیرد . در کلیه

 مراحل از نمونه برداری تا آنالیز داده ها از پروتکول های تخصصی مربوطه استفاده میشود.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از تقاطع میر داماد - دانشکده مهندسی عمران - كد پستي : ۱۹۹۶۷۱۵۴۳۳ تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳