دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۱۰
|English
 
گروه سازه

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه سازه

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

مكانيك سازه ها و شاره ها
 
شماره 2 دوره 4
آذر 1393

احسان خجسته فر
سيدبهرام بهشتي اول
كورش نصراله زاده نشلي
محمدرضا ذوالفقاري

در نظر گرفتن اثرات عدم قطعيت هاي مدلسازي بر منحني شكنندگي فروريزش با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

1

مهندسي دريا
 
شماره 20 دوره 10
پائيز 1393

مهدي عزتي
مصطفي زين الديني
طاهره مسعودي

ارزيابي روابط نيرو-تغييرمكان اعضاي لوله اي فولادي تحت ضربه جانبي شبكه استاتيكي سقوط اجسام

2

مجله عمران شريف
 
شماره 1 دوره 2
خرداد 1393

حميد متين نيكو
مصطفي زين الديني
همايون استكانچي
سيدمهدي اندرامي

كاربرد روش تحليل زمان دوام در طراحي و ارزيابي سازه هاي دريايي در مقابل نيروي امواج تصادفي

3

مكانيك سازه ها و شاره ها
 
شماره 4 دوره 4
دي 1393

كورش نصراله زاده نشلي
احسان نوحي

پيش بيني مقاومت فشاري ستون بتني مربعي محصور شده با FRP با استفاده از منطق فازي

4

مقالات چاپ شده در مجلات گروه سازه

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Case Studies in Structural Engineering
 Vol: 1
Jun 2014

Hasan Mirza Bozorg Fashandi

Masoud Heshmati

Structural Safety Evaluation of Karun III Dam and Calibration of Its Finite Element Model Using Instrumentation and Site Observation

1

Case Studies in Structural Engineering
 Vol: 1
Jun 2014

Hasan Mirza Bozorg Fashandi

Masoud Heshmati

Structural Safety Evaluation of Karun III Dam and Calibration of Its Finite Element Model Using Instrumentation and Site Observation

2

Case Studies in Structural Engineering
 Vol: 1
Jun 2014

Hasan Mirza Bozorg Fashandi

Masoud Heshmati

Structural Safety Evaluation of Karun III Dam and Calibration of Its Finite Element Model Using Instrumentation and Site Observation

3

Applied Mathematics and Computation
 Vol: 234
May 2014

Kyvan Kieyani

A Nonlocal Meshless Solution for Flexural Vibrations of Double-Walled Carbon Nanotubes

4

Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures
 Vol: 60
Jun 2014

Kyvan Kieyani

Nonlocal Continuous Models for Forced Vibration Analysis of Two- and Three-Dimensional Ensembles of Single-Walled Carbon Nanotubes

5

Arabian Journal for Science and Engineering
 Vol: 39
May 2014


Hasan Mirza Bozorg Fashandi

et al.

Nonlinear Seismic Assessment of Arch Dams and Investigation of Joint Behavior Using Endurance Time Analysis Method

6

Physics Letters A
No: 26-27 Vol: 378
May 2014

Kyvan Kieyani

Surface Effect on Free Transverse Vibrations and Dynamic Instability of Current-Carrying Nanowires in the Presence of A Longitudinal Magnetic Field

7

Mechanics Research Communications
 Vol: 60
Sep 2014

Kyvan Kieyani

Magnetically Affected Single-Walled Carbon Nanotubes as Nanosensors

8

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 Vol: 276
Jul 2014

Kyvan Kieyani

Nanofluidic Flow-Induced Longitudinal and Transverse Vibrations of Inclined Stocky Single-Walled Carbon Nanotubes

9

Composite Structures
 Vol: 116
Sep 2014

Kyvan Kieyani

Nanoparticle Delivery Via Stocky Single-Walled Carbon Nanotubes: A Nonlinear-Nonlocal Continuum-Based Scrutiny

10

Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures
 Vol: 63
Sep 2014

Kyvan Kieyani

Forced Vibrations of a Current-Carrying Nanowire in a Longitudinal Magnetic Field Accounting for Both Surface Energy and Size Effects

11

Physica B-Condensed Matter
 Vol: 449
Sep 2014

Kyvan Kieyani

In- and Out-of-Plane Dynamic Flexural Behaviors of Two-Dimensional Ensembles of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes

12

Current Applied Physics
No: 8 Vol: 14
Aug 2014

Kyvan Kieyani

Nonlocal Discrete and Continuous Modeling of Free Vibration of Stocky Ensembles of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes

13

International Journal of Mechanical Sciences
 Vol: 87
Apr 2014

Kyvan Kieyani

Longitudinally Varying Magnetic Field Influenced Transverse Vibration of Embedded Double-Walled Carbon Nanotubes

14

Journal of Mechanical Science and Technology
No: 9 Vol: 28
Sep 2014

Kyvan Kieyani

Revisiting the Free Transverse Vibration of Embedded Single-Layer Graphene Sheets Acted Upon By An in-Plane Magnetic Field

15

Acta Mechanica

May 2014

Kyvan Kieyani

Axial Buckling Analysis of Vertically Aligned Ensembles of Single-Walled Carbon Nanotubes Using Nonlocal Discrete and Continuous Models

16

Meccanica

Jul 2014

Kyvan Kieyani

Elastic Wave Propagation in Magnetically Affected Double-Walled Carbon Nanotubes

17

Mechanics of Advanced Materials and Structures

Oct 2014


Kyvan Kieyani

et al.

Vibration of Double-Walled Carbon Nanotubes Coupled By Temperature-Dependent Medium Under a Moving Nanoparticle with Multi Physical Fields

18

Physics Letters A

Nov 2014

Kyvan Kieyani

Stability and Vibrations of Doubly Parallel Current-Carrying Nanowires Immersed in a Longitudinal Magnetic Field

19

Wave Motion

Nov 2014

Kyvan Kieyani

Characteristics of Shear Horizontal Waves in Magnetically Affected Ultra-Thin Films Accounting for Surface Effect

20

Composites Part B-Engineering

Dec 2014

Kyvan Kieyani

Vibration Analysis of Two Orthogonal Slender Single-Walled Carbon Nanotubes with a New Insight Into Continuum-Based Modeling of Van Der Waals Forces

21

Cement & Concrete Composites
 Vol: 53
Jun 2014


Alireza Bagheri

et al.

Chloride Penetration and Electrical Resistivity of Concretes Containing Nanosilica Hydrosols with Different Specific Surface Areas

22

Civil Engineering Infrastructures Journal
No: 47 Vol: 2
Dec 2014

Seyed Bahram Beheshti Avval
Sara Keshani

A Phenomenological Study on Inelastic Torsion Caused By Nonlinear Behavior Changes During Earthquake Excitations

23

Engineering Structures
 Vol: 72
Aug 2014

Seyyed Amin Enderami
Seyed Bahram Beheshti Avval

New Energy Based Approach to Predict Seismic Demands of Steel Moment Resisting Frames Subjected to Near-Fault Ground Motions

24

Ships and Offshore Structures
 Vol: 12
Sep 2014

Mostafa Zeinoddini
Mahmood Reza Abdi

Model Testing of Upright and Tapered Suction Caissons in Sand

25

Applied Ocean Research
 Vol: 47
Aug 2014

Mostafa Zeinoddini

et al.

WIV Response of Tapered Circular Cylinders in A Tandem Arrangement: An Experimental Study

26

Engineering Failure Analysis
 Vol: 44
Jun 2014

Mostafa Zeinoddini
Amir mohammad Ezzati

Uniaxial Strain Ratcheting Behavior of Dented Steel Tubular: An Experimental Study

27

Journal of Offshore Structure and Technology
No: 1 Vol: 1
May 2014


Mostafa Zeinoddini

et al.

Vortex Shedding Characteristics of Tapered Cylinders At Turbulent Wake

28

Journal of Structural Engineering and Management
No: 1
May 2014

Mostafa Zeinoddini
Hamid Matin Nikoo

et al.

Performance of Offshore Steel Jacket Platforms Under Near-Source Ground Motion Type Pulses

29

Arabian Journal for Science and Engineering
No: 39
Oct 2014


Hasan Mirza Bozorg Fashandi

et al.

Quantifying the Qualitative Limit-States Using IDA Approach in Concrete Arch Dams

30

European Journal of Environmental and Civil Engineering
No: 3 Vol: 19
Sep 2014


Masoomeh Akbari
Hasan Mirza Bozorg Fashandi

Impact of Load Combination on the Stability Analysis of An Arch Dam Subjected to Stochastic Non-Uniform Excitations

31

Arabian Journal for Science and Engineering
 Vol: 40
Dec 2014


Hasan Mirza Bozorg Fashandi

et al.

Simulating Nonlinear Behavior of AAR-Affected Arch Dams Including Detection of Crack Profiles

32

Structural Engineering and Mechanics
No: 1 Vol: 50
Apr 2014

Nader Fanaei

et al.

Response Modification Factor of the Frames Braced with Reduced Yielding Segment BRB

33

Journal of Constructional Steel Research
 Vol: 99
Apr 2014

Nader Fanaei

et al.

Studying the Seismic Behavior of Gate Braced Frames By Incremental Dynamic Analysis (IDA)

34

Scientia Iranica
No: 4 Vol: 22
Nov 2014

Hasan Mirza Bozorg Fashandi
Meisam Shirkhan

Impact of Solar Radiation on the Uncoupled Transient Thermo-Structural Response of An Arch Dam

35

Dam Engineering
No: 3 Vol: 24
Jul 2014


Hasan Mirza Bozorg Fashandi

Simulating Behaviour of AAR-Affected Arch Dams Including Stress Analysis

36

Mechanics of Materials
 Vol: 82
Mar 2015

Mohammad Rasoul Delfani
Hossein Shodja

An Exact Analysis for the Hoop Elasticity and Pressure-Induced Twist of CNT-Nanovessels and CNT-Nanopipes

37

Composite Structures
Jan 2015

Kyvan Kieyani

Dynamic Interactions of Doubly Orthogonal Stocky Single-Walled Carbon Nanotubes

38

Journal of Vibration and Control

Jan 2015

Kyvan Kieyani

Free Vibration of in-Plane-Aligned Membranes of Single-Walled Carbon Nanotubes in the Presence of in-Plane-Unidirectional Magnetic Fields

39

Physica B-Condensed Matter
Jan 2015

Kyvan Kieyani

Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Sensing Unidirectional Fluid Flow

40

Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures
Feb 2015

Kyvan Kieyani

Vibrations of Double-Nanotube-Systems with Mislocation Via A Newly Developed Van Der Waals Model

41

International Journal of Solids and Structures
 Vol: 58
Jan 2015

Hossein M. Shodja
A Goodarzi
Mohammad Rasoul Delfani
H Haftbaradaran

Scattering of An Anti-Plane Shear Wave By An Embedded Cylindrical Micro-/Nano-Fiber Within Couple Stress Theory with Micro Inertia

42

International Journal of Mechanical Sciences
Feb 2015

Kyvan Kieyani
Hamid Reza Ghomi

on the Role of Shear Deformation in Dynamic Behavior of a Fully Saturated Poroelastic Beam Traversed By a Moving Load

43

Journal of Physics and Chemistry of Solids
Mar 2015

Kyvan Kieyani

Column Buckling of Magnetically Affected Stocky Nanowires Carrying Electric Current

44

Scientia Iranica
No: 1 Vol: 22
Jan 2015

Mohammad Reza Zolfaghari
Seyed Bahram Beheshti Avval
Ehsan Khojaste far

Uncertainty Analysis Using Fuzzy Randomness Method Towards Development of Fragility Curves for Moment-Resisting Steel Structures

45

Structure and Infrastructure Engineering
No: 14
Feb 2015

Mostafa Zeinoddini

et al.

Remaining Fatigue Life Assessment of Aging Fixed Steel Offshore Jacket Platforms

46

Scientia Iranica
No: 1 Vol: 22
Mar 2015

Nader Fanaei

et al.

Studying Near Fault Endurance Time Acceleration Function

47

Strength of Materials
No: 2 Vol: 47
Mar 2015

Hasan Mirza Bozorg Fashandi

et al.

Evaluating Sensitivity of An AAR-Affected Concrete Arch Dam to the Effects of Structural Joints and Solar Radiation

48مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه سازه

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت 1393

مريم سرافرازي
بهاره غريب
مصطفي رضواني شريف

مقايسه پرفيل هايFRPو فولادي و تاثير آنها بر مقاومت و شكل پذيري ستون بتني

1

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت 1393

بهاره غريب
مريم سرافرازي
مصطفي رضواني شريف

مقايسه دال بتني مسلح شده با ميلگرد FRP و دال بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي

2

همايش سراسري و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان تهران
دي 1393

سينا نصيري
عليرضا باقري
علي صدر ممتازي

بررسي تاثير نحوه فراوري بر روي خواص پوزولاني خاكستر پوسته برنج

3

ششمين كنفرانس ساليانه بتن ايران
تهران
مهر 1393

حسام مدني
عليرضا باقري
طيبه پرهيزكار
علي اكبر رمضانيان پور

تاثير نانو سيليس ها بر خواص مواد پايه سيماني

4

سومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
اسفند 1393

كورش نصراله زاده نشلي
هادي صمدزاد

مقايسه روش هاي EBR و NSM در بهسازي خمشي و برشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از FRP

5

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت 1393

نادر بگلري
ناصر شابختي
مصطفي زين الديني

مروري بر مكانيك شكست در تعيين خستگي سازه هاي فولادي

6

سومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
اسفند 1393

مصطفي رضواني شريف

بررسي اثر موقعيت بار بر روي رفتار پروفيلهاي GFRP

7

اولين كنفرانس بين المللي و پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد
اسفند 1393

فرزانه قلمزن اصفهاني
نادر فنائي

مطالعه تحليلي تأثير چشمه اتصال بر عملكرد لرزه اي اتصال صلب تقويت شده با لچكي

8

اولين كنفرانس بين المللي و پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد
اسفند 1393

ابراهيم جهان بختي دهكردي
عليرضا رضاييان
نادر فنائي

بررسي الزامات ورق پيوستگي در اتصال تير I شكل به ستون I شكل تقويت شده با ورق مضاعف

9

اولين كنفرانس بين المللي و پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد
اسفند 1393

نادر فنائي
رضا جهاندارجيرنده

بررسي تأثير ميزان خروج از مركزيت سازه بر روي خرابي پيش رونده در سازه هاي فلزي

10مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه سازه

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES 2014)
Kwangju
Jun 2014

Hossein Shodja
Mohammad Rasoul Delfani

A Nanoscopic Continuum Approach to the Morphological and Mechanical Study of Single-Walled Carbon Nanotubes

1

International Conference Soil Behavior and Geomechanics
Shanghai
May 2014

Saeid Reza Sabagh Yazdi

et al.

Slope Stability Analysis of Zoned Earth Dam with RCC Overtopping Protection

2

 كتب منتشر شده گروه سازه

ناشر

نويسندگان

عنوان

رديف

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

عليرضا باقري
طيبه پرهيزكار
عليرضا پورخورشيدي
امير مازيار رئيس قاسمي
جعفر سبحاني

راهنماي توليد، اجرا،كاربرد و ضوابط بتن كفي

1

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

سعيدرضا صباغ يزدي
فاطمه زندي گوهرريزي
مهنا تاج نسايي

ديناميك سيالات محاسباتي در مهندسي هيدروليك

2پايان نامه دوره دكترا)دفاع شده( گروه سازه

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

سيداميرالدين صدر نژاد

مسعود ضيائي

بررسي رفتار اتصالات سازه هاي فولادي در برابر بارگذاري ناشي از انفجار

1

محمدرضا ذوالفقاري

الناز پيغاله

ارائه مدل بهينه سازي اختصاص منابع اقتصادي به منظور كاهش ريسك لرزه اي

2

محمود يحيايي

عباس رضائيان

رفتار تيرهاي فولادي با اتصالات درختي پيچي در حرارت بالا

3

سيدمسعود ميرطاهري

حميد رحماني ساماني

كنترل غير فعال و نيمه فعال سازه ها به كمك ميرگرهاي اصطكاكي

4

سعيد صبوري قمي

صلاح الدين مام عزيزي

بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده با دو باز شو

5

حسن ميرزا بزرگ فشندي

محسن لامع

مدلسازي اثر AAR بر روي عملكرد لرزه اي سدهاي بتني قوسي»

6پايان نامه دوره كارشناسي ارشد)دفاع شده( گروه سازه

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

سعيدرضا صباغ يزدي

سيدحسين سنبلستان

تحليل لرزه اي مخازن ذخيره روزميني گاز مايع در دماي پايين

1

مصطفي رضواني شريف

بنيامين بلورچي

بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي بتن آرمه پايه هاي پل مسلح با ميلگردهاي FRP

2

سعيدرضا صباغ يزدي
 
حسن ميرزا بزرگ فشندي

امير محمدي

ارزيابي عملكرد لرزه اي مخازن بتني مستطيلي با استفاده از روش زمان دوام

3

سعيدرضا صباغ يزدي

نيما بهمنش

مدلسازي عملكرد هواده هاي عمقي در سر ريز آزاد و ارائه روش هاي بهبود با آزمودن انواع جديدي از هواده براي عملكرد مناسب در تغييرات دبي

4

سعيد اصيل قره باغي

محمدرضا زنگنه وار

پياده سازي اپراتورهاي با بازدهي بالا جهت انتقال اطلاعات جا به جايي و تنش -كرنش از شبكه قديم به شبكه جديد براي مسائل دو بعدي با كرنش كوچك

5

حسن ميرزا بزرگ فشندي

پريسا پارساي محمودي

رفتار غير خطي پي و اثر آن بر پاسخ استاتيكي و لرزه اي سدهاي بتني قوسي

6

حسن ميرزا بزرگ فشندي
 
سعيد اصيل قره باغي

عليرضا اسعدي

بهينه سازي سازه اي مقادير اورهنگ و آندراكت در سدهاي بتني قوسي

7

سعيدرضا صباغ يزدي

محسن رنجبرملكشاه

بررسي رفتار سر ريز نيلوفري با پايين دست تاج پلكاني بوسيله مدلسازي رايانه اي

8

سعيدرضا صباغ يزدي

آروين فرهود

استفاده از روش حجم محدود جهت تحليل غير خطي ترك هاي پيش رونده سازه هاي بتني تحت بارهاي ديناميكي

9

عليرضا باقري

سينا نصيري

بررسي تاثير روش هاي فرآوري خاكستر پوسته (شلتوك) برنج بر عملكرد آن روي خواص مقاومتي و نفوذپذيري بتن

10

محسن سلطان پور

مهرداد عروقي عميدي

مطالعه و تحليل رسوبگذاري در بندر صيادي نهر قصر

11

بهروز عسگريان

مهسا مغاري اصفهاني

بررسي شرايط خاك بر روي پاسخ سكوهاي ثابت فلزي دريائي به زلزله

12

مصطفي زين الديني

عارف فرهنگ مهر

كارآيي ادوات كاهنده ارتعاشات ناشي از تشكيل گردابه در لوله ها و رايزرهاي مايل در معرض جريان ثابت

13

بهروز عسگريان

مژده سبزقبائيان

بررسي تاثير شرايط خاك در مودهاي خرابي سكوهاي دريايي با استفاده از آناليز استاتيكي افزاينده غير خطي

14

مصطفي زين الديني

ميثم قرباني فولادي

طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تشديد شده خستگي براي اتصالات لوله اي

15

فريدون وفايي

ميثم بياتي حسين آبادي

بررسي عددي الگوي جريان آب در اطراف پايه هاي پل هاي دريايي

16

محسن سلطان پور

سيما قبادي

تحليل اندر كنش موج_ رسوبات چسبنده با استفاده از روش هاي هوشمند و داده كاوي

17

محسن سلطان پور

سعيد رضائي يكنمي

تجزيه و تحليل تاثيرات محلي نواحي ساحلي بر رفتاتر جزر و مدي)مطالعه موردي_ بندر امام خميني(

18

نادر فنائي

رامين شيخي گرجان

بررسي عملكرد لرزه اي مهاربند X واگرا با استفاده از آناليز ديناميكي افزايشي

19

سعيدرضا صباغ يزدي

بهبود برزگري

بررسي تاثير تغيير زاويه ديواره هاي مخازن مخروط ناقص ميراگر مايع تنظيم شده بر عملكرد آن

20

اميرپيمان زندي

سعيد كنگراني فراهاني

بررسي تحليلي و تجربي تاثير پيش تنيدگي بر رفتا اعضاي سازه هاي فولادي

21

سيدبهرام بهشتي اول

سيدحسين موسوي

بررسي عملكرد برشي ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با ورق FRP با استفاده از روش اجزا محدود غير خطي

22

سعيد اصيل قره باغي

سروش حيدري

تحليل مودال تيرهاي دو بعدي به كمك پردازش موازي

23

سيدبهرام بهشتي اول

حامد عبدالهي اينجار

بررسي مكانيزم خرابي و كفايت روابط ارائه شده براي برآورد مقاومت برشي ستون هاي كوتاه بتن آرمه با استفاده از مدل اجزاء محدود غير خطي

24

نادر فنائي

ستاره سهرابي

بررسي عدم نياز به كنترل برش 25 درصد قاب در رفتار لرزه اي سازه هاي دوگانه

25

محمود يحيايي

علي رضا پورمحمدي

مطالعه تجربي رفتار Post-Fire انواع پيچهاي فولادي مورد استفاده در ساختمان

26

اميرپيمان زندي

هانيه بافته چي

ارزيابي تحليلي و تجربي پانل هاي برشي آلومينيومي براي مقاوم سازي ساختمانهاي موجود

27

سعيد اصيل قره باغي

محمدجواد خرم

شبيه سازي ارتعاش ورق با رفتار خطي تحت اثر بار متمركز متحرك به روش تفاضل محدود موازي

28

سيدبهرام بهشتي اول

ميرسليمان كريمي طبالونداني

مدلسازي اجزاي محدود تجهيز اتصال دو ساختمان مجاور با استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي

29

مصطفي رضواني شريف

بهاره غريب

مقايسه رفتار لرزه اي دال بتني مسلح شده با ميلگرد FRP و دال بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي

30

مصطفي رضواني شريف

مريم سرافرازي

مقايسه رفتار تير هاي FRP با تيرهاي فولادي تحت اثر بارهاي قائم افزاينده

31

سيدبهرام بهشتي اول

مهران حاجي عليزاده سرخابي

بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فلزي سبك با مقطع سرد نورد شده با ديوار برشي تحت زلزله هاي شديد

32

سعيد اصيل قره باغي

نگين نيكنام

كاربرد روش پردازش موازي در تحليل تنش و كرنش مسائل دو بعدي خطي به روش اجزائ محدود

33

نادر فنائي

مرتضي نظري منفرد

بررسي استفاده از پيچ هاي اس ام اي روي عملكرد لرزه اي اتصالات فلزي با صفحه انتهايي گسترش يافته

34 

دستاوردها و اختراعات گروه سازه

پژوهشگر

سازمان تاييد كننده

نام دستاورد

رديف

سعيدرضا صباغ يزدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

تجهيزات خود تنظيم با جهت باد براي افزايش بازدهي برج خنك كن

1


 

تاریخ بروز رسانی 1394/10/29
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد