دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۱۰
|English
 
گروه راه و ترابري

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه راه و ترابري

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

مهندسي عمران مدرس
 
شماره 4 دوره 14
دي 1393

منصور فخري
ابراهيم شورميج

بررسي فني و اقتصادي رويكردهاي مرمت و بهسازي روسازي بر مصرف سوخت وسايل نقليه

1

پژوهشنامه حمل و نقل
 
شماره 2 دوره 11
تير 1393

منصور فخري
ابراهيم شورميج

بررسي تاثير وضعيت ظاهري روسازي بر مصرف سوخت وسايل نقليه با استفاده از نرم افزار HDM-4

2

مهندسي عمران مدرس
 
شماره 2 دوره 14
تير 1393

منصور فخري
سينا برازوان

بررسي همبستگي نتايج آزمايش هاي CBR, LWD و سه محوري سيكلي

3

مهندسي حمل و نقل
 
شماره 4 دوره 5
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
سيدعلي قائمي

ارزيابي تاثير وسايل نقليه سنگين بر جريان ترافيك و ميزان انتشار آلاينده هاي ناشي از آن در شبكه هاي درون شهري با استفاده از شبيه سازي ترافيكي

4

مطالعات مديريت ترافيك
 
شماره 32
بهار 1393

حمدالله رحمتي پور
منصور حاجي حسينلو
سيدهمايون شريفي

بررسي رابطه تخلف تجاوز به چپ با وقوع تصادفات (مورد مطالعه: محور كرج- چالوس)

5مقالات چاپ شده در مجلات گروه راه و ترابري

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

International Journal of Current Life Sciences

May 2014

Ali Nadi Najafabadi
Ali Edrisi

ROUTING OF REAL RELIEF DEMAND ASSESSMENT TEAMS IN DISASTER MANAGEMENT

1

International Journal of Transportation Engineering
No: 4 Vol: 1
Apr 2014

Meysam Naeimi
Alimoradi Zahra
Meysam Razi
Mohammad Saeid Monajjem

Developing a Priority Based Decision Making Mod to Evaluate Geometric Configuration of Urban Interchange

2
 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه راه و ترابري

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

علي ادريسي
حسام الدين خاكزاد

مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه) مطالعه موردي: فرودگاه امام خميني)

1

دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

علي ادريسي
علي رضائي جعفري

پرداخت مدل لوجيت دوتايي انتخاب حمل و نقل عمومي و شخصي در دسترسي زميني به فرودگاه (مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي امام خميني)

2

دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

علي ادريسي
علي رضائي جعفري

مدل سازي لوجيت چندتايي تأثير شرايط جوي و آلودگي هوا در انتخاب شيوه ي دسترسي زميني به فرودگاه (مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي امام خميني(

3

دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

حسام الدين خاكزاد
علي ادريسي

مقايسه تفاوت مسافران فرودگاه هاي بين المللي امام خميني (ره) و مهرآباد در انتخاب خطوط هوايي

4

دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

بهمن لاهورپور
علي ادريسي

مدلسازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي چگالي مسافران در روند تخليه

5

دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري
دي 1393

مريم زيني
علي ادريسي

مطالعه رفتاري تقاضاي ترافيك در شبكه حمل و نقل پس از وقوع زلزله

6

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

بهمن لاهورپور
علي ادريسي

مدلسازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي عرض خروجيها و تعداد خروجيهاي سكو

7

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

علي ادريسي
علي رضايي جعفري

مدلسازي لوجيت دوتايي انتخاب وسيله حمل و نقل عمومي و شخصي در دسترسي زميني به فرودگاه، مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران

8

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

علي ادريسي
مريم زيني
مصطفي آدرسي

مطالعه رفتاري همزمان تقاضاي سفر و مد سفر پس از وقوع زلزله

9

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

علي ادريسي
علي رضائي جعفري
حسام الدين خاكزاد
مهدي يزدان پناه
حسن رضايي جعفري

مدلسازي انتخاب شيوه ي دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه بر اساس ترجيح مسافران بومي و غير بومي، مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران

10

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

حسام الدين خاكزاد
علي ادريسي
علي رضايي جعفري
مهدي يزدان پناه

مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي: فرودگاه مهر اباد

11

اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار
آذر 1393

منصور فخري
محمد آلاله

تاثير فعاليتهاي پيشگيرانه در هزينههاي بهسازي روسازي(مطالعه موردي محور بويين زهرا-ساوه)

12

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت 1393

منصور فخري
وحيد ونائي
محمد راهي

ارزيابي رئولوژيكي تأثير نانو مصالح مايع بر خواص و عملكرد قير

13

اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار
آذر 1393

منصور فخري
حسين علي الرضائي
سروش ناجي الماسي

بررسي آزمايشگاهي اثر انواع فيلرهاي جايگزين سيمان بر روي عملكرد آسفالت حفاظتي اسلاري سيل

14

اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري
همدان
خرداد 1393

عليرضا غني زاده
منصور فخري
كاوه حسني

تأثير دوره استراحت بارگذاري بر عمر خستگي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با پليمر SBS

15

اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران
دي 1393

يعقوب جودي
محمدسعيد منجم

شيوه هاي گوناگون عمليات حمل و نقل چند وجهي كالا

16

اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران
دي 1393

يعقوب جودي
محمدسعيد منجم

نقش استراتژيك و ژئوپليتيك ايران در حمل و نقل چند وجهي كالا در راستاي توسعه پايدار كشور

17

اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران
دي 1393

يعقوب جودي
محمدسعيد منجم

تاثيرات سيستم هاي EDI و AEI در بهينه سازي عملكرد نقل و انتقال چند وجهي كالا

18

اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران
دي 1393

يعقوب جودي
محمدسعيد منجم

بررسي مقايسه اي عملكرد تجهيزات حمل و نقل ريلي در نقل و انتقال چند وجهي كالا

19

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

مولود ايزدخواه
منصور حاجي حسينلو

بررسي تاثير مديريت تصادفات ترافيكي در آلودگي هواي تونل هاي درون شهري

20

دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

يعقوب جودي
محمدسعيد منجم

ارزيابي راه اندازي ترابري چندوجهي (با تمركز بر نقل و انتقال ريلي از منظر تكنيكي و مالي در ايران (مطالعه موردي محور بندر عباس-سرخس

21

سومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي سوانح ريلي و هوايي
زنجان
ارديبهشت 1393

ابرج احمدي ديزج
منصور حاجي حسينلو
حسن عابدي
اباصلت احمدي

نقش ايمني وسايل نقليه سنگين باري در تصادفات شبكه هاي درون شهري

22

دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

منصور حاجي حسينلو
عباس ذوالفقاري
سلمان عقيدي خيرآبادي

تعيين سرعت بهينه بر اساس ميزان انتشار آلاينده هاي ترافيكي

23

دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري
تبريز
آذر 1393

منصور حاجي حسينلو
عباس ذوالفقاري
مهدي يزدان پناه

جمع اوري اطلاعات لازم براي رفتارسنجي سفركنندگان تحت تاثير عوارض ورود به بزرگراه به روش رجحان بيان شده، مطالعه موردي شهر تهران

24

دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در عمران، معماري و مديريت شهري
اسفند 1393

منصور فخري
محمد كاري

نقش روكش آسفالتي جديد بر تصادفات شهري

25

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

منصور حاجي حسينلو
شهاب كبيري رناني

تاثيرپذيري مستقيم آلاينده هاي هوا از تردد وسايل نقليه و تعيين آلاينده پايه براي ساخت و اعتبارسنجي شبكه هاي حمل و نقل

26

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

منصور حاجي حسينلو
عليرضا جعفري اناركولي

وابستگي تخلفات رانندگي تحت تاثير ويژگي هاي مختلف مسير در راه هاي دو خطه برون شهري

27

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

منصور حاجي حسينلو
سلمان عقيدي خيرآبادي
سيدعلي قائمي

بهينه سازي سرعت با استفاده از ميزان هزينه هاي اجتماعي ناشي از تصادفات و زمان سفر

28

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

سالار صادقي گيلانده
منصور حاجي حسينلو
احسان يحيي زاده

بررسي تاثير عرض شانه راه هاي دوخطه بر رفتار راننده هاي وسايل نقليه سنگين با استفاده از شبيه ساز رانندگي

29

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

سالار صادقي گيلانده
منصور حاجي حسينلو
احسان يحيي زاده

تاثير گاردريل بر رفتار عملكردي راننده وسايل نقليه سنگين در راههاي دو خطه

30

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
احسان عباسي

كاربرد منطق فازي در مدل سازي تصادفات بزرگراه هاي درون شهري

31

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
سالار صادقي گيلانده

بررسي رفتار رانندگان خودروهاي سنگين در طراحي هاي مختلف راه

32

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
شهاب كبيري رناني
ابراهيم سنگ سفيدي

بررسي تأثير جايگاه ايستگاه هاي سوخت رساني بر شبكه معابر مجاور ايستگاه

33

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
ميرحامد فرزين
سيدحامد مينو فام

بررسي به كارگيري هم زمان ميدان و چراغ راهنمايي در تقاطع ها

34

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
عباس ذوالفقاري
سلمان عقيدي خيرآبادي

مطالعه نقش سرعت وسايل نقليه در هزينه هاي اجتماعي تصادفات

35

پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك
تهران
ارديبهشت 1393

منصور حاجي حسينلو
سيد تيمور حسيني
مهدي دري

بررسي نقش وضعيت لاستيك وسيله نقليه در بروز سوانح رانندگي

36 

 

 

 


مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه راه و ترابري

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Transportation & Development Institute Congress (T&Di Congress 2014)
Jun 2014


Mohammad Saeid Monajjem

New Formulas of Side Friction Factor on Three Dimensional Horizontal Curves for Various Vehicles

1

2Nd T&Di Congress Planes, Trains, and Automobiles: Connections to Future Developments
Jun 2014


Mohammad Saeid Monajjem
Sadeghvaziri Eazaz

Simulation Modeling of Dynamic Response of Vehicles to Different Types of Speed Control Humps

2

2Nd International Congress of Structure, Architecture and Urban Development
Tabriz
Dec 2014

Ali Edrisi
Ali Nadi Najafabadi

An Appropriate Approach to Routing Disaster Relief Assessment Teams

3

14Th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
Tehran
Feb 2015

Mansour Hajie Hossienloo
Alireza Jafari

Comparative Analysis of GIS Aided Methods to Identify Pedestrian Crash Hotspots in Urban Networks

4

11Th International Conference on Transportation Planning and Implementation Methodologies for Developing Countries
Dec 2014

Mansor Fakhri
VAHID VANAEI

Effect of Liquid Nano Material and Hydrated Lime in Improving the Moisture Behaviour of HMA

5كتب منتشر شده گروه راه و ترابري

ناشر

نويسندگان

عنوان

رديف

دانشگاه صنعتي اميركبير

محمد ادريسي
ميثم سليماني
علي ادريسي

طراحي آزمايشگاهي با استفاده از روشهاي آماري

1

دانشگاه صنعتي اميركبير

محمد ادريسي
ميثم سليماني
علي ادريسي

ساخت و كاربرد مواد نانو

2 

 

 


پايان نامه دوره كارشناسي ارشد)دفاع شده( گروه راه و ترابري

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

علي ادريسي

علي نادي نجف آبادي

ارائه مدلي ابتكاري براي هماهنگي عملكرد تيم هاي نجات و ارزيابي خسارات در مواقع بحراني

1

منصور فخري

ميثم بالو

تاثير تغييرات فصلي بر مقاومت خاك بستر جهت طراحي روسازي بر مبناي مدول ارتجاعي موثر

2

علي ادريسي

علي رضائي جعفري

ارائه مدل نحوه انتخاب مد دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه: مورد مطالعه فرودگاه بين المللي امام خميني تهران

3

محمدسعيد منجم

مسعود فاتحي

شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز به كمك جي اي اس

4

منصور حاجي حسينلو

سالار صادقي گيلانده

تحليل رفتار راننده در شرايط مختلف راه و محيط در ايمني ترافيك

5

علي ادريسي

بهمن لاهورپور

شبيه سازي رفتار مسافران در ايستگاه هاي متقاطع مترو تهران بر اساس مدل عامل مبنا

6

علي ادريسي

مريم زيني

ارائه مدلي جهت تخمين تقاضاي سفر براي تخليه حمل و نقل در زمان وقوع زلزله

7

منصور فخري

محمد گراوند

بررسي و ارزيابي فني و اقتصادي گزينه هاي مختلف روسازي در راه هاي اصلي و راه هاي با حجم ترافيك كم و ارائه روش بهينه جهت انتخاب انواع آن

8

منصور حاجي حسينلو

عباس ذوالفقاري

بررسي اثر قيمت گذاري راه بر آلودگي هوا در شبكه هاي درون شهري، مطالعه موردي تهران

9

محمدسعيد منجم

فرزان اكرام نصرتيان

ارزيابي درجه پايداري محل ايستگاه هاي راه آهن در تهران

10

منصور فخري

محمد آلاله

بهينه يابي شيوه هاي مرمت و نگهداري روسازي با در نظر گرفتن هدف هاي چند گانه و هزينه كاربران

11

منصور فخري

محسن ابراهيميان

بررسي رفتار روسازي هاي بتني به روش اجزاء محدود

12

علي ادريسي

حسام الدين خاكزاد

مدل سازي انتخاب فرودگاه و خطوط هوايي توسط مسافران در مناطق چند گانه فرودگاهي

13


 

تاریخ بروز رسانی 1394/10/29
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد