سخنراني دكتر علي پاك در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

استاد گروه ژئوتكنيك دانشكده مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شريف
نويسنده دو كتاب، و يك صد و پنجاه مقاله علمي در زمينه هاي مدل سازي عددي، روانگرائي، بهسازي خاك، شكاف هيدروليكي و مباحث ژئو تكنيك زيست محيطي 
عنوان سخنراني:  
مدلسازي شكافت هيدروليكي (Hydraulic Fracture ) در مخازن نفت و گاز از منظر ژئومكانيك
زﻣﺎن: دوﺷﻨﺒﻪ  17 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1397 ﺳﺎﻋﺖ 13:30 ﻣﺤﻞ: آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان 
جهت كسب اطلاعات بيشتر لينك را كليك نمائيد. 
تعداد بازدید:
203
تاریخ:
1397/02/15
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.