سلسله سخنراني هاي علمي (آخرين دستاوردها) توسط دكتر انتظام سلطاني
(رياست گروه آب - زمين شناسي سازمان زمين شناسي كشور)
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
 انواع زمين لغزش ها و ريسك آنها در پروژه هاي مهندسي
با نگاهي به زمين لغزش هاي بزرگ كشور
زﻣﺎن: دوﺷﻨﺒﻪ   3 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1397 ﺳﺎﻋﺖ 13:30 ﻣﺤﻞ: آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان 
جهت كسب اطلاعات بيشتر لينك را كليك نمائيد. 
تعداد بازدید:
41
تاریخ:
1397/02/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.