دانشجو: مينا رشوند هرانكي استاد راهنما: دكتر محسن سلطان پور

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: تحليل رسوب گذاري سريع در بالا دست حوضچه نيروگاه پره سره
 نام دانشجو: مينا رشوند هرانكي

رشته - گرايش : مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

استاد راهنما: دكتر محسن سلطان پور
استاد ارزياب داخلي: دكتر فريدون وفائي
استاد ارزياب خارجي: دكتر رضا كماليان 
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 14:00

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
80
تاریخ:
1396/11/21
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.