دانشجو:پارسا پزشك نژاد استاد راهنما: دكتر محمدسعيد منجم

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: پايداري مسير و جايگاه BRTنسبت به قطب هاي سفرهاي درون شهري
 نام دانشجو: پارسا پزشك نژاد

رشته - گرايش : مهندسي عمران -راه و ترابري

استاد راهنما: دكتر محمد سعيد منجم
استاد ارزياب داخلي: دكتر
منصور فخري

استاد ارزياب خارجي: دكتر محمود صفارزاده
تاريخ دفاع: 1397/11/24

ساعت دفاع: 12:30

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
126
تاریخ:
1397/11/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.