دانشجو:صمد امرايي استاد راهنما: دكتر سيد اميرالدين صدرنژاد

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: تحليل ديناميكي سد خاكي بوسيله مدل UBC Sand در قالب الگوي چند صفحه اي 
 نام دانشجو: صمد امرايي

رشته - گرايش : مهندسي عمران -ژئوتكنيك 

استاد راهنما: دكتر سيد اميرالدين صدرنژاد
استاد ارزياب داخلي: دكتر اميدرضا باراني لنباني
استاد ارزياب خارجي: دكتر عل اكبر حشمتي 
تاريخ دفاع: 1396/11/30

ساعت دفاع: 11:00

مكان: سمينار 1

تعداد بازدید:
245
تاریخ:
1397/04/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.