دانشجو:حميدرضا رضائي استاد راهنما: دكتر سيد احمد باقري فيروزآبادي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: انتخاب فرآيند مناسب جهت تصفيه پيشرفته فاضلاب بازيافت جهت تامين آب بهداشتي
 نام دانشجو: حميدرضا رضائي

رشته - گرايش : مهندسي عمران - محيط زيست

استاد راهنما: دكتر سيد احمد ميرباقري فيروزآبادي

استاد مشاور: دكتر علي رضا بازارگان
استاد ارزياب داخلي: دكتر فريدون وفائي
استاد ارزياب خارجي: دكتر ناصر مهردادي
تاريخ دفاع: 1396/11/30

ساعت دفاع: 17:30

مكان: سمينار 2

تعداد بازدید:
114
تاریخ:
1396/12/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.