دانشجو: ناصر استاجي استاد راهنما: دكتر حميد شاملو

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي عددي اثرات زبري در جريان گذرا در لوله ها
 نام دانشجو: ناصر استاجي

رشته - گرايش : مهندسي عمران -مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

استاد راهنما: دكتر حميد شاملو
استاد مشاور:دكتر سيده مريم موسوي فرد

استاد ارزياب داخلي: دكتر محمد رضا كاويان پور
استاد ارزياب خارجي: دكتر سيد علي اكبر صالحي نيشابوري
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 16:00

مكان: اتاق 301

تعداد بازدید:
121
تاریخ:
1396/11/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.